NCU GLORIA | Global Research & Industry Alliance | Taoyuan - Taichung Scientific Research & Industrialization Platform Project

十二 07, 2021 408次數
精選

|活動新訊|桃園-台中科研成果產業化平台 『 技術鑑價研討會 』開始報名嘍!

 

 

你知道技術鑑價對新創影響力有多大嗎?⚖️
想了解無形資產鑑價的流程嗎??
為促進學術技術能量產業化~?‍?
【桃園-台中科研產業化平台】?
特別邀請專業講者分享技術鑑價相關經驗!?‍?
 

 

 

 

新聞來源:國立中央大學國際產學聯盟

 

 

  

版權所有 © 2021 中央大學國際產學聯盟     copyright © 2021  by National Central University-Global Research & Industry Alliance

go to top