NCU GLORIA 雙週電子報

 

NCU GLORIA 致力於搭建產學合作平台與國際市場連結,為產業提供人才與科研服務。
雙週電子報提供國內外產業新知、業界趨勢、產學動態以及特別活動訊息等,讓您掌握最新情報。
您可免費訂閱,無須負擔任何費用,亦可隨時取消訂閲。若需訂閲,請聯絡我們

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/06/24